...

BHP

05.02.2023

Pracodawca – jak zorganizować pierwszą pomoc.

Pracodawco – jak zorganizować pierwszą pomoc. Kwestie zorganizowana pierwszej pomocy reguluje między innymi Kodeks pracy. Art. 207[1] tej ustawy podaje konieczność spełnienia przez pracodawcę pewnych obowiązków informacyjnych wobec pracownika w zakresie BHPArt. 207[1]§ 1. mówi, że pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i […]
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.